Amy & Marc Colando's wedding

 Jackie fixes Gordon's botton hole